Jdi na obsah Jdi na menu
 


V pátek 13.února 1970 vychází debutové album s názvem BLACK SABBATH. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí. Studio: Regent studio. Produkce: Roger Bain. Zdáli pøichází zvuk hromu a první kapky dopadají na prochladlou zem. Postava v èerném tam z køoví hledí a za ní stavení omšelé nad vodní hladinou tyèí své tmavé štíty. První tvrdé kytarové riffy a zoufale naléhavý hlas se strašidelným akcentem v patách ohlašují pøíchod nìèeho neslýchaného. Tak nìjak vypadá úvod skladby Black Sabbath ze stejnojmenného alba. Ani druhá kompozice s názvem The Wizard však není z truhlice všednosti. Ozzyho foukací harmonika proøezává svým ostrým zpìvem ticho veèera a ostatní nástroje vytváøejí nezapomenutelný celek. Ozzyho hlas je zcela mimo chápání a dodává od prvních chvil BLACK SABBATH neochvìjný punc originality. Úžasné Iommiho kytarové kreace jsou hned vedle Ozzyho hlasu nejnápadnìjším a nejoriginálnìjším prvkem hudby celé kapely. Basovým Butlerovým intrem otevíraná N.I.B. procitá pod ultratvrdým nástupem Iommiho kytary, èímž se rozjíždí jedna z nejkrásnìjších skladeb alba. Nemá smysl popisovat jednu skladbu za druhou, vždy� na celém svìtì snad neexistuje rocker, který by pøi vyslovení magické formule BLACK SABBATH nevìdìl, o èem je øeè a neznal jejich fantastický debut. Album je naplnìno nenapodobitelnou a zcela neopakovatelnou atmosférou plnou tajemna a mrazivého napìtí. Je to temnota sama. Debut BLACK SABBATH patøí do kategorie alb, která se rodí jen jednou ... a nikdy víc! Vydání alba BLACK SABBATH pøedcházel v lednu singl s písnìmi Evil Woman (Don`t Play Your Games With Me) a Wicked World, z nichž druhá jmenovaná se na pùvodní verzi alba neobjevila a své místo zde zaujala až pøed dvìma lety na remasterované verzi. Singl byl propadákem, který ne zaznamenal žádný vstup do hitparády, ovšem celé album se díky vzrùstající popularitì BLACK SABBATH dostalo do TOP 10, spoleènì s alby Bridge Over Troubled Water od SIMON And GARFUNKEL a Let It Be od BEATLES. Díky záhrobním textùm, syrové hudbì, názvu BLACK SABBATH a obrácenému køíži, zdobícímu vnitøek obalu prvního LP, si ètveøice vysloužila pøídomek èerná a satanistická kapela. V záøí 1970 vydává kapela druhé album PARANOID. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí. Zaèátkem 70. let nebylo vùbec neobvyklé vydat i dvì desky bìhem jediného roku a tak mohli fanoušci kapely už za pùl roku držet v rukou další skvost. Zvuk se zostøil, technika kompozièních postupù vytøíbila. Nejvìtší skvosty alba jsou Paranoid, Iron Man, War Pigs. Album se pùvodnì mìlo jmenovat podle úvodní, protiváleèné skladby War Pigs. Plány ale byly na poslední chvíli zmìnìny a deska byla pojmenována po obrovském hitu Paranoid, který se dostal dokonce do TOP 10. O zmìnì názvu však bylo rozhodnuto na poslední chvíli,v té dobì už byl ve výrobì obal desky, který korespondoval s názvem War Pigs a tak došlo k situaci, že Paranoid se na trhu objevil s pùvodním obalem. Jakoby prorocky z dnešního pohledu vypadá vnitøní obal, který zdobí spoleèná fotografie skupiny, kde však Ozzy stojí hodnì vzdálen od zbylých tøí èlenù. Texty alba nejsou v žádném pøípadì satanistické, ale zabývají se problematikou drogové závislosti. Po hudební stránce je PARANOID obrovským krokem kupøedu. I když bylo album taktéž nahráno za nìkolik dní, BLACK SABBATH se tu podaøilo nalézt svùj vlastní sound, odklonili se od svých bluesových koøenù, jež byly znatelné na první desce a vytvoøili skuteènì první metalovì znìjící nahrávku. Po vydání PARANOIDu hojnì koncertovali po obou bøezích Atlantiku. Vrcholem tohoto snažení byl nepochybnì triumfální koncert v londýnské Royal Albert Hall v lednu 1971. V èervenci 1971 vychází tøetí studiové album kapely MASTER OF REALITY. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí. Toto je nejvíce cenìno mezi hudebníky jiných kapel, které BLACK SABBATH ovlivnili. Písnì jako Sweet Leaf, Into The Void èi Children Of The Grave byly skuteènì dosud nejtemnìjšími kousky v historii rockové hudby. Zatímco poslední jmenovaná skladba je typickou metalovou hymnou sedmdesátých let, pak Sweet Leaf se stala jedním z nejvìtších vzorù pro grungeové kapely zaèátku deváté dekády. O skuteènosti že se BLACK SABBATH nebáli experimentovat, svìdèí i nádhernì jemná, køehká a melodická balada Solitude. V záøí 1972 vychází ètvrté øadové album VOLUME FOUR. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí. Album bylo pøedbìžnì nazváno SNOWBLIND a jeho vydání bylo plánováno na duben 1972, ale díky problémùm (nekoneèná turné, nahrávání, rozhovory, žádné soukromí) a psychickým problémùm bylo jeho vydání, stejnì jako pøedcházející turné v prosinci 1971, odloženo. Toužebnì oèekávaný ètvrtý poèin se pak koneènì vynoøil na denní svìtlo v záøí 1972, ovšem pod názvem VOL.4. Nahrávací spoleènost totiž nepøipustila, aby byla nahrávka pojmenována podle songu Snowblind, jež pojednával o zhoubných úèincích kokainu. Kokain je bílý prášek, proto tedy Snowblind (snìžná slepota). Skupina slíbila, že jejich novinka bude zatím nejrùznorodìjší a svùj slib dodržela. Zatímco songy Cornucopia nebo Under The Sun patøí opìt k nejtvrdším vìcem, instrumentálka Laguna Sunrise, èi nádherná balada Changes ukazují opìt jemnou stránku BLACK SABBATH. Album obsahuje i urèitou dávku progresivity, viz.osmiminutová kompozice Wheels Of Confusion. Album VOL.4 je nenápadné, na skladby však velice silné øadové album. Po vydání podnikají BLACK SABBATH opìt obrovské turné po Spojených státech. Po nìm následuje nemenší turné po Britských ostrovech v bøeznu 1973. Pøesto, že se skupina muzikantsky neustále zlepšuje a okruh jejích pøíznivcù pøímo úmìrnì roste, kritiky médií a tisku neubývá, spíš naopak. Na jaøe a v létì 1973 si všichni vybírají svou dosud nejdelší dovolenou. Ta je pøerušena až na podzim pøípravou dalšího studiového alba. V prosinci 1973 vydává kapela své slavné studiové páté album SABBATH BLOODY SABBATH. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí. Slavné studiové páté album, zakonèující první nejslavnìjší a nejtypiètìjší období kapely. Titulní kompozice má dodnes neopakovatelné kouzlo raných BLACK SABBATH a vùdèí Iommiho riff k této skladbì se stal základním kamenem budoucí kytarové trash hry. BLACK SABBATH po vydání tohoto pátého alba pokraèovali v pøerušené dovolené a do dubna 1974 nekoncertovali. Hlavnì Ozzy se nedokázal vypoøádat s obrovským úspìchem jakého skupina dosáhla. Album je po všech stránkách nejvíce precizním materiálem kapely ze sedmdesátých let. Po dlouhé pøestávce, v níž BLACK SABBATH absentovali na svìtových pódiích, se v dubnu 1974 zúèastnili tzv. California Jam Festivalu, kde vystoupili po boku DEEP PURPLE , EMERSON,LAKE and PALMER ,EAGLES a mnoha dalších vìhlasných jmen. Koncert byl pøenášen televizí a znamenal pro BLACK SABBATH obrovský úspìch. Živé album, jehož vydání bylo plánováno na rok 1974 však nakonec nevyšlo. Nedopadla ani realizace sólových alb jednotlivých èlenù kapely, o nichž se hodnì hovoøilo. Místo všech tìchto aktivit se všichni ètyøi zavøeli opìt do studia, aby dali vzniknout již šestému albu. V èervenci 1975 vychází další kvalitní sabbatovské album SABOTAGE. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí. Kapele trvalo témìø celý rok, než se podaøilo dát album dohromady. Aèkoli obsahuje album velmi kvalitní materiál, odráží narùstající nesoudržnost a personální problémy uvnitø skupiny. Ponìkud vyèerpaná kompozièní studnice se projevila na architektuøe skladeb, ale je to stále velmi kvalitní album. Po vydání tohoto alba pánové spoleènì vyrážejí na své, do té doby nejúspìšnìjší koncertní turné, jehož vrcholem bylo vystoupení v newyorkské prestižní hale Madison Square Garden. Vnitøní konflikty se však zaèínají nezadržitelnì vyhrocovat, hlavnì mezi Tony Iommim a Ozzy Osbournem. Problémy se podaøilo ještì na nìjaký èas uklidnit tak, že všichni ètyøi byli schopni i nadále spoleènì natoèit další album. V øíjnu 1976 vychází jedno z nejkrásnìjších alb kapely v sedmdesátých letech TECHNICAL ECSTASY. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí, Gerald Woodruffe klávesy. Pøíklon k melodickému, propracovanému hardrocku, ústup syrovosti ve jménu kompozièní vynalézavosti. Gypsy, Nobody Will Change Me, Back Street Kids nebo i u nás zpopularizovaná sugestivní balada She`s Gone, to je nástup nové cesty pro kapelu, jež následnì využila svùj cit pro odklon od svého prastylu na albech s Ronnie Diem. Znamenitý zvuk alba dává vyniknout majestátnímu soundu kapely. Tato nahrávka nebyla poprvé v sabbatovské historii natoèena v Británii, ale právì na Miami. Bubeník Bill Ward již v té dobì ve Státech žil (Los Angeles) a zbytek skupiny se k obdobnému kroku z dùvodu vysokých daní ve Velké Británii chystal. Album sice dosáhlo platinového prodeje, to ovšem ani trochu nepomohlo získat pøíznivìjší ohlasy tisku a hudebních kritikù. BLACK SABBATH vyrážejí na svìtové turné, které vrcholí v bøeznu 1977 dvìma vystoupeními v londýnském klubu Hammersmith Odeon. Neshody ve skupinì však opìt vyplouvají na povrch. Ozzy totiž dává veøejnì najevo svou nespokojenost s novým materiálem. V listopadu 1977 odchází od skupiny zpìvák Ozzy Osbourne. Je na velmi krátkou dobu nahrazen Davem Walkerem. V kvìtnu 1978 však BLACK SABBATH vyrážejí na turné k oslavì svého desetiletí. Ozzy je opìt u mikrofonu, ovšem kapela je definitivì rozklížena. V øíjnu 1978 vychází album NEVER SAY DIE. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí, Gerald Woodruffe klávesy. Je to poslední studiové album s Ozzym Osbournem. Zpìvák kapelu krátce opustil už v listopadu 1977, ale ještì jednou se vrátil k nahrávání tohoto alba, které je jasnì nejslabší deskou kapely za celou dobu její existence. Kompozièní bezradnost nemùže zachránit ani tradiènì skvìlá rytmika a úžasná Iommiho kytara. Na sklonku roku 1978 je pro svoji alkoholovou i drogovou závislost Ozzy Osbourne vyhozen ze skupiny a vše vypadá na definitivní konec. Znechucený Geezer Butler také odešel, ale velice rychle se vrátil a ještì pøivedl s sebou ještì bývalého klávesistu a kytaristu QUARTZ Geoffa Nichollse. Na uvolnìné místo u mikrofonu si odhodlanì stoupl Ronnie James Dio (ex ELF a RAINBOW). Nutno podotknout, že Ronnie to nemìl rozhodnì lehké. Stát se nástupcem tolik obdivovaného zpìváka z tak uznávané a zavedené kapely znamenalo obrovský kus odvahy a kumštu. Když se Ozzy dozvìdìl, že si Tony Iommi vybral Dia, údajnì prohlásil "Myslím, že Dio si bude muset poøídit neprùstøelnou vestu, pokud bude vylézt na pódium a zpívat Paranoid nebo Iron Man". V dubnu 1980 vydává kapela album HEAVEN AND HELL. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ronnie James Dio-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. Zmrtvýchvstání kapely se skvìlým zpìvákem Ronnie Jamesem Diem (ex-Rainbow) svìží, vynalézavé, stále ve svùdnì klasickém oparu stavìné heavyrockové chrámy Tonyho Iommiho osázené bájeèným hlasem nového frontmana, to byl titánský vstup kapely do nové dekády. Je to nesmrtelné album kapely, plné sabbathovských epických kompozic (Children of The Sea), které se zaøadily po boku nejslavnìjších hitù kapely. Noví pøíchozí dodali Sabbatùm novou energii a chu� do práce a na výsledku se to projevilo. Nehledì na to, že Ronnieho texty plné meèù, drakù a mystiky se perfektnì hodily k image skupiny. Vìtšina textù z období Ozzyho pùsobení v BLACK SABBATH pocházela z pera Geezerova a pøíchodem Ronnieho Jamese Dia se tak podaøilo získat nového frontmana a vynikajícího textaøe v jedné osobì. Texty se od té doby staly výhradnì Diovou záležitostí a ostatní se mohli v klidu koncentrovat na hudební stránku vìci. Album HEAVEN AND HELL získalo velký poèet nových pøíznivcù a znamenalo pro skupinu ohromný úspìch a pomohlo jim k návratu na výsluní. Na koncertech znìlo hodnì starých skladeb z raného období, ovšem písnì z nového poèinu, jako napøíklad úvodní NEON KNIGHTS, èi titulní bombasticky epická kompozice, vrcholné sabbattovské èíslo Children Of The Sea a køehce akusticky zaèínající, posléze rozpumpovanì pulsující Die Young, se témìø okamžitì staly koncertními trháky. Zatímco BLACK SABBATH absolvovali úspìšné turné, na trhu se bez jejich vìdomí objevilo živé album LIVE AT LAST. Jeho materiál byl poøízen bìhem turné k albu VOL-4. Jednalo se o nahrávku,která mìla pùvodnì vyjít již v roce 1973. Tehdy však z jejího vydání sešlo. V øíjnu 1981 vydává kapela další album MOB RULES. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ronnie James Dio-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Vinny Appice-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. Poprvé bez tragédiemi (smrt rodièù) a nemocemi sužovaného pùvodního bubeníka Billa Warda. Toho nahradil amerièan Vinny Appice. Album samozøejmì koresponduje s úspìšnou instrumentální i kompozièní formulí pøedcházejícího alba. Brilantní, nezamindrákovaný, odpíchnutý hardrock se sabbathovským charisma ve struktuøe písní - dramatické rozjezdy skladeb, vypjatý Diùv vokál hutná rytmika, pochmurná nálada snímkù. Mezi mistrovské skladby tohoto alba patøí titulní rozjezd hypnotického Over And Over, sugestivní Sign Of The Southern Cross a Voodoo. První song, který byl natoèen, se stal souèástí sondtracku k filmu Heavy Metal. Jeho název je Mob Rules. V záøí 1983 vydávají album BORN AGAIN. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ian Gillan-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. Po živém albu v roce 1982 LIVE EVIL odchází od kapely Dio. Tímto okamžikem zaèala pro BLACK SABBATH nekoneèná anabáze rozlièného obsazení, hledání vhodných zpìvákù apod., které trvá prakticky dodnes. To však nebránilo Iommimu toèit znamenité desky. Tuto desku nazpíval Ian Gillan z Deep Purple. Zatìžkaná, depresivní atmosféra Gillanových textù se nádhernì obtáèí kolem bravurních kouskù, jakými jsou skladby Disturbing The Priest, Zero The Hero nebo titulní Born Again. Významnou roli na albu plní kratièká intermezza The Dark a Stonehenge, klávesové, ponuré pøedìly, matky všech deathmetalových kapel. Album se již bìhem záøí 1983 vyšplhalo až na ètvrté místo prodejního žebøíèku. To bylo nejvyšší umístìní za posledních deset let, konkrétnì od prosince 1973, kdy se na stejnou pøíèku dostalo album SABBATH BLOODY SABBATH. V únoru 1986 vychází SEVENTH STAR. Sestava: Tony Iommi-kytara, Glenn Hughes-zpìv, Dave Spitz-basová kytara, Eric Singer-bicí, Geoff Nicholls klávesy. Sólové album Iommiho, ale je zaøazeno ve všech diskografiích kapely. Není divu, sound BLACK SABBATH je, bude a byla vždy v první øadì riffotvorná Iommiho kytara, kterou tady podporuje bájeèný vokál bývalého basisty a vokalisty Deep Purple Glenna Hughese. Titulní kompozice, øezavì šílící blues Heart Like A Wheel, dokonce i americky støižená balada No Stranger To Love kladiva Danger Zone èi Turn To Stone nemohly zklamat žádného pøíznivce kapely. Zajímavá byla sestava: Dave Spitz zvaný The Beast není nikdo jiný, než bratr Dana Spitze, kytaristy ANTHRAX, bubeník Singer je dnes v kapele KISS. V listopadu 1987 vydávají album THE ETERNAL IDOL. Sestava: Tony Iommi-kytara, Tony Martin-zpìv, Dave Spitz a Bob Daisley-basová kytara, Eric Singer a Bev Bevan-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. Na tomto albu se zaskvìl oslepujícím svitem bývalý zpìvák skupiny Aliance, mladièký Tony Martin. Album bylo pøes svou pøesvìdèivost a krásu, pouhým nadechnutím pøed následujícím dramatem o osmi dìjstvích. Nastává další etapa kapely, ve které sice nadále pùsobí již jen jeden pohrobek pùvodní sestavy, ale ten nejdùležitìjší - Tony Iommi. V dubnu 1989 vychází album HEADLESS CROSS. Sestava: Tony Iommi-kytara, Tony Martin-zpìv, Laurence Cottle-basová kytara, Cozy Powell-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. THE ETERNAL IDOL byl, pøes svou pøesvìdèivost a krásu, pouhým nadechnutím pøed tímto dramatem o osmi obrazech. Tìžkotonážní, valivé bicí svìtobìžníka Cozyho Powella, neskonale originální kytara Tonyho Iommiho a nejskvìlejší hlas, který kdy heavy rock nabídl Tony Martin. Všech osm skladeb alba je ukázkou vrcholného mistrovství heavy rocku. Kytara zabíjí i hladí a hlas povznáší do nebes. V srpnu 1990 vychází dùstojný následovník,album TYR. Sestava: Tony Iommi-kytara, Tony Martin-zpìv, Neil Murray-basová kytara, Cozy Powell-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. Textovì album èerpá ze severských legend o Tyrovi, bojovném synovi boha Odina. Skladby Anno Mundi, Heaven In Black, singlový hit Feels Good To Me èi senzaèní triptych skladeb The Battle Of Tyr, Valhalla, to jsou èisté výlisky sabbathovského kovu zaèátku 90.let. Iommi mìl v kapele nejlepšího bubeníka, basistu a neslýchaného vokalistu té doby. Èerven 1992 a kapela vydává album DEHUMANIZER. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ronnie James Dio-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Vinny Appice-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. Návrat sestavy z alba MOB RULES. Tony Martin v té dobì toèil své sólové album Back Where I Belong a tak se Iommi obrátil na Ronnieho v touze vyvolat magický duch období z pøed deseti lety. Povedlo se tak na pùl Diùv hlas je stále jedineèný, ale nepodaøilo se napsat tak silné skladby jako na dávná alba. 24.ledna 1994 vyšlo album CROSS PURPOSES. Sestava: Tony Iommi-kytara, Tony Martin-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bobby Rondinelli-bicí, Geoff Nicholls-klávesy. Na albu je pikantní skuteènost, že se tu poprvé sešli Butler s Martinem a že bicí obsluhuje bývalý èlen blackmoorovských RAINBOW Bobby Rondinelli. Je to fantastická deska. Celá tvorba BLACK SABBATH, to je aroma slunce i noci, bezbøehost moøí a hloubka temných jeskyní, èarokrása svítání nad obøími megality Stonehenge i sugestivnost dramatické imprese kanoucí z úderných strun Tonyho Iommiho a majestátnost ušlechti lého hlasu Tonyho Martina. BLACK SABBATH byli, jsou a vždy budou tam, kde zazní kytara Iommiho. Silná v sólech a naprosto neopakovatelná v rytmickém doprovodu který je pro kapelu typickým. Z maximálnì našlapaného alba vyniká baladická køehkost Cross Of Thorns a Dying For Love, Rifforama Cardinal Sin, Psychophobia, èi Evil Eye, doomrocková lahùdka Virtual Death a uptempo Immacultae Deception. 5.èervna 1995 vydali angliètí nesmrtelní vlci zbrusu nové album FORBIDDEN. Definitivnì tak rozprášili hordy pochybovaèù a zlých jazykù, prorokující jim brzký konec. Namísto proklamovaného reunionu pùvodní sestavy s Ozzym Osbournem a Billem Wardem došlo k znovunávratu již jednou použité, excelentní rytmiky Cozy Powell/Neil Murray, složené ze dvou nestorù britského a potažmo i svìtového rocku, vyhledávaných pro svou invenci a um, pøesvìdèivost a zápal, i pøes pokroèilá léta. Zbytek je neménì osvìdèený. Opìt zpívá Tony Martin, na klávesy ve skrytu hraje Geoff Niccholls a kytaru tøímá Tonny Iommi. Sestava: Tonny Iommi-kytara, Geoff Nicholls-klávesy, Tony Martin-zpìv, Cozy Powell-bicí, Neil Murray-basová kytara. Produkce: Ernie C. Obal: Paul Sample. V roce 1996 kolují rùzné povìsti o reunionu BLACK SABBATH v pùvodní sestavì. Tyto zvìsti jsou naèas zaplašeny skuteèností, že Tony Iommi natáèí sólové album,na nìmž opìt zpívá Glenn Hughes. Na veøejnost se prosakují zprávy o tom, že kapela nahrává další materiál s Tony Martinem ze všeho nakonec sešlo. Dokonèená nahrávka Tonyho Iommiho s Glennem Hughesem je uložena do archivu, aby už nejspíš nespatøila svìtlo svìta. Dùvod je prostý. V létì roku 1997 koneènì dochází ke kýženému znovuobnovení legendy v pùvodní sestavì. Tedy skoro. U bicích nejdøíve sedí Mike Bordin z FAITH NO MORE, aby byl pozdìji skuteènì nahrazen Billem Wardem. BLACK SABBATH po devatenácti letech opìt koncertují v legendární sestavì ze sedmdesátých let. 9.èerv na 1998 vystupují v této sestavì na stadiónu v Edenu v Praze. (800,-Kè). 20.øíjna 1998 vydávají BLACK SABBATH aktuální živé dvojalbum REUNION. Na dvojalbu jsou tyto skladby: DISK 1 - War Pigs, Behind The Wall Of Sleep, N.I.B., Fairies Wear Boots, Electric Funeral, Sweet Leaf, Spiral Architect, Into The Void, Snow Blind. DISK 2 - Sabbath Bloody Sabbath Orchid/Lord Of This World, Dirty Woman, Black Sabbath, Iron Man, Children Of The Grave, Paranoid. Sestava: Ozzy Osbourne-zpìv, Tony Iommi-kytara, Geezer Butler-baskytara, Bill Ward-bicí. Produkce: Thom Panunzio, Bob Marlette. Nahráno :Birmingham, Anglie. Vlna comebackù vrhla Ozzyho zpìt na palubu BLACK SABBATH. Koncem roku 1997 se kapela sešla v domovském Birminghamu, aby svými dvìma koncerty oznámila svìtu že legenda povstala v plné síle. Ozzy u mikrofonu, Geezer Butler tvrdící basu, Tony Iommi oživující nesmrtelné riffy a hromobijec Bill Ward u bicích. Koncert otvírá War Pigs a skupina pokraèuje ve vzpomínkovém probírání archivù alb, nahraných v této sestavì. Skoro dvì hodiny sabbatovských nálad uzavírají dvì nové skladby. Obì nahrála kapela na pøelomu dubna a kvìtna roku 1 9 9 7 v Los Angeles. Jedná se o svižnou píseò Psycho Man a Selling My Soul. Je to poprvé po dvaceti letech, kdy Ozzy a Tony pracovali znovu spoleènì. Obì písnì produkoval Tom Panunzio (DEEP PURPLE, METAL CHURCH atd...) a o mix se postaral Bob Marlette (TWO) Psycho Man výraznì dýchá postupy, jimiž Ozzy ozdobil své poslední studiové album. Jeho hlas v úvodu má démonickou barvu a Iommiho riff, nastupující 50 vteøin pøed koncem, je jedním z tìch, které se rozbalují ve sváteèních chvílích. Selling My Soul je støednì tempo vanou klasikou, pøipomínající atmosféru, kdy Ozzy byl nedílnou souèástí kapely. Sabbati jsou zpátky a forma s jakou odehráli dva památné birminghamské koncerty slibuje velké zítøky. Tony Iommi stále pracuje na svém sólovém albu s producentem Bobem Marlettem. Deska, na které bude zpívat i Glenn Hughes, by mìla vyjít v prùbìhu roku 1999. V pøedvánoèním èase, v prosinci 1999 vydávají v historii úplnì první video THE LAST SUPPER. Jsou na nìm všechny nejvìtší hity v podání pùvodních èlenù-Ozzyho Osbournea, Tonyho Iommiho, Geezera Butlera a Billa Warda. Materiál byl poøízen na vyprodaném turné Reunion 1999 a trvá celé dvì hodiny. Mezi jednotlivými skladbami si mùžete vyslechnout nìkolik rozhovorù a samozøejmì uvidíte i hodnì zábìrù ze zákulisí. V srpnu 2002 vydávají oficiální živé album PAST LIVES. Sestava: Tony Iommi-kytara, Ozzy Osbourne-zpìv, Geezer Butler-basová kytara, Bill Ward-bicí. Èas: 57:05 a 60:03. Na obalu tohoto dvojalba je nálepka s textem Live At Last-Deluxe Edition, což hovoøí za všechno. Jedná se totiž o první oficiální živé album BLACK SABBATH vydané v èervnu 1980, na nìmž jsou záznamy koncertù z Manchesteru a Londýna z bøezna 1973. Nepodstatnou zmìnou je pouze vynechání úvodních šesti vteøin s pøedstavením kapely. Na druhém disku pak najdete èást záznamu vystoupení v Paøíži z prosince 1970 a tøi skladby poøízené pøi vystoupení kapely v Asbury Parku v srpnu 1975. Souèástí limitované edice jsou barevný plakát a kytarové trsátko. Digitální zpracování záznamù nahrávce vùbec neubralo na autentiènosti. Všechny chybièky, ruchy z publika nebo kvílení kytar pøi zpìtných vazbách a šramot Ozzyho mikrofonu jsou daleko zøetelnìjší. Velmi jasnì je patrná pøedevším živelnost vystoupení celé ètveøice a také Ozzyho živoèišnost a teatrálnost. Jeho zpìv není zdaleka tak èistý a uhlazený jako u studiových nahrávek z toho období. O to více se snaží navázat kontakt s publikem, což se mu daøí bez vìtších potíží. Tony Iommi, Geezer Butler a Bill Ward hrají své party naprosto pøesnì a ještì o nìco razantnìji a možná i svižnìji, než je tomu na studiových nahrávkách. Najdete v nich jen málo improvizace, a tak snad jen díky ohlasùm publika a Ozzyho výkøikùm zjistíte, že se jedná o živou nahrávku. Na prvním disku uslyšíte skladby z alb PARANOID, MASTER OF REALITY, VOL 4 a SABBATH BLOODY SABBATH. Tomorrows Dream, Sweet Leaf, Killing Yourself, Cornucopia, Snowblind, Children Of The Grave, War Pigs, Wicked World a Paranoid. Na druhém disku uslyšíte superhity z alb BLACK SABBATH, PARANOID a SABOTAGE. Hand Of Doom, Holy In The Sky, Symptom Of The Universe, Megalomania, Iron Man, Black Sabbath, NIB, Behind The Wall Of Sleep a Fairies Wear Boots. Pøedevším nostalgické je toto album, které se vrací do let veselých usmìvavých mánièek oddávajících se sexu, drogám a rock`n`rollu.
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

paráda

(jerry, 11. 7. 2010 14:19)

souhlasím ;) pochvala autorovi, krásně napsáno..

supr

(lukas, 5. 10. 2008 9:09)

Fakt super článek, začetl sem se do něho a už sem nemohl přestat.;-)

BOMBICE

(VelkejZlejHajzl, 22. 7. 2007 18:53)

Kurva dobrý...škoda té češtiny akorát

Článek je super

(miki, 27. 6. 2007 16:54)

ČEŠTINA ŠPATNÁ JINAK SUPER

Článek je super

(miki, 27. 6. 2007 16:53)

ČEŠTINA ŠPATNÁ

Článek je super

(miki, 27. 6. 2007 16:53)

ČEŠTINA ŠPATNÁ

potíže s textem

(nouboďák, 19. 5. 2007 23:17)

asi blbne kódování češtiny, bohužel ani po vystřídání 5ti znakovejch sad sem nedošel k slušnýmu výsledku...Jinak souhlasím se stejkem

supr antologie

(stejk, 30. 11. 2006 16:42)

Jsem už 20 let příznivcem sabatů,sběratelem jejich desek a vášnivým čtenářem článků o této kapele.Tato podrobná antologie je suprová a vyčerpávající.Škoda těch textových potíží-nevím čím to vzniklo.Působí to trochu rušivě.Ale i tak jsem si moc rád početl.Bravo.Stejk.